Субота, 19.10.2019, 23:58
Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | Правила прийому | Реєстрація | Вхід
Меню сайту
Маринівський професійний аграрний ліцей

Правила прийому до Маринівського професійного аграрного ліцею

на 2019 рік

І. Загальна частина

 1. Правила прийому до Маринівського професійного аграрного ліцею (далі МПАЛ) на 2019 рік розроблені на підставі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14. 05. 2013 р. №449.
 2. До МПАЛ приймаються громадяни України. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Прийом на навчання іноземних громадян не здійснюється до Маринівського професійного аграрного ліцею, так як не має ліцензії на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.

 1. Прийом до МПАЛ здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».
 2. Прийом громадян на первину професійну підготовку у МПАЛ здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення.
 3. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

II. Приймальна комісія

 1. Прийом до МПАЛ здійснює приймальна комісія.
 2. Очолює приймальну комісію директор МПАЛ, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.
 3. Правила прийому до ліцею на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі цих Типових правил, і затверджуються директором за погодженням зі структурними підрозділами з питань професійно-технічної освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій департаментом освіти, науки і молоді Миколаївської облдержадміністрації, не пізніше 01 грудня поточного року.
 4. Приймальна комісія:
 • організовує прийом заяв та документів;
 • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно- технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.
 1. Правила прийому до МПАЛ доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та (або) інформаційні стенди і мають обумовлювати:
 • перелік професій, спеціальностей та спеціалізацій за ними згідно з отриманою ліцензією;
 • вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;
 • плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями;
 • форми та ступеневість навчання;
 • обмеження з професій (спеціальностей) та спеціалізацій за віком вступників, статтю та медичними показаннями;
 • перелік вступних випробувань за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо) та системи оцінювання знань;
 • загальний порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;
 • порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;
 • порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);
 • наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;
 • порядок проходження медичного огляду вступників до МПАЛ, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов'язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.
 1. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому до МПАЛ відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.

III. Документа для вступу

 1. Вступники подають особисто заяву про вступ до МПАЛ, вказуючи обрану професію (спеціальність), форму навчання, місце проживання, до якої додають:
 • документ про освіту (оригінал): за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках - оригінал або завірену копію;
 • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
 • 6 фотокарток розміром 3x4 см;
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності)

Вступники пред'являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу»), свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 1. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

IV. Умови прийому

 1. Прийом до МПАЛ проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:
 • за рейтинговим списком вступників;
 • за результатами співбесіди;
 • за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту;
 • запровадження інших критеріїв відбору, що не суперечать законодавству України.
 1. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.
 2. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю занять, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».
 3. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

V. Зарахування

 1. Зараховуються поза конкурсом:
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
 • діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».
 1. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • особи, які вступають до МПАЛ за цільовим направленням на навчання.
 1. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до МПАЛ.
 2. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.
 3. 3арахування до професійно-технічного навчального закладу здійснюється наказом директора МПАЛ
 4. Після конкурсного відбору зарахування до МПАЛ може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.
 5. Зарахування до МПАЛ на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

VI. Прикінцеві положення

 1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.
 2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) МПАЛ може проводити додатковий прийом.
 3. Особам, які не зараховані до МПАЛ, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.
 4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.
 5. Контроль за дотриманням цих типових правил прийому до МПАЛ здійснюється спеціально уповноваженим контрольним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійно-технічної освіти, департаментом освіти, науки та молоді.

 

Безкоштовний конструктор сайтів - uCozCopyright MyCorp © 2019